İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU SANATÇILARI DERNEĞİ “İŞTİSAN” TÜZÜĞÜ
DERNEĞİN ADI:
Madde 1 -“İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU SANATÇILARI DERNEĞİ”dir. Kısa adı “İŞTİSAN”dır. (Kod: 34-65/155)
DERNEĞİN MERKEZİ:
Madde 2 -Derneğin merkezi İstanbul’dadır. İkametgâh adresi: Gerek derneğin kurulmasında geçici yönetim kurulunca gerek derneğin kurulmasından sonra asıl yönetim kurullarınca mahalli mülki idare amirliğine bildirilen derneğin ikamet adresinde değişiklik yapılması zorunlu hale gelirse karar almak sureti ile bununla ilgili işlemleri, yürürlükte bulunan kanun ve mevzuat hükümleri çerçevesinde dernek yönetim kurulu yürütür. Yönetim kurulu derneğin yeni adresini mahalli mülki idare amirliğine bildirmek ve üyelere duyurmak zorundadır. Dernek 2908 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olup bundan böyle 04.2.2004 tarihinde kabul edilen 23.2.2004 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 5253 sayılı dernekler kanunu ile 4721 sayılı Türk medeni kanununun derneklerle ilgili maddelerine göre faaliyet göstermek üzere 31.01.2005 tarihinde yapılan nisapsız olağan genel kurul toplantısında tüzüğünü mezkür kanun hükümlerine göre uydurarak Dernekler Kanunu’na intibak etmiştir. Derneğin hiçbir şekilde ticari ve siyasi gayesi yoktur.  Amacı dışında herhangi bir faaliyet göstermez tamamen amacı doğrultusunda faaliyet gösterir. ŞUBESİ YOKTUR. 
DERNEĞİN AMACI:
Madde 3 -Derneğin amacı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun kuruluş amacına uygun olarak, Türk Tiyatrosu’nun yaratıcı atılımlarına önderlik edecek yönde sanatsal gelişmesine katkıda bulunmak; kurumun geleneksel yaratma özgürlüğü ilkesini kollamak ve gözetmek; bu görevler doğrultusunda Şehir Tiyatrosu sanatçılarının kurumun yönetimine etkinlikle katılımlarını sağlamak; üyelerinin yasal, sosyal, ekonomik, özlük haklarını, meslek saygınlıklarını koruyup geliştirerek, Şehir Tiyatrosu sanatçılarının birlik ve dayanışmalarını sağlamaktır.
DERNEĞİN ÇALIŞMA KONU VE BİÇİMLERİ:
Madde 4 -Dernek, bir önceki maddede özetlenen amaçları doğrultusunda:
·         Üyeleri arasında iletişim kurmak ve çalışmalarının kamuoyunca paylaşılmasını sağlamaya yönelik olarak bülten, bildiri, dergi, gazete, kitap ve benzeri yayınlar yapar.
·         Tiyatro gösterileri, özel kutlama ve anma toplantıları, konser, sergi, sempozyum, panel, açık oturum, konferans ve benzeri toplantılar ile kültür günleri, şenlikler, seminerler, yarışmalar, ödüller, derneğe gelir sağlamaya yönelik piyango, balo, yemek eğlence ve benzeri etkinlikler düzenler.
·         Dernek gereksinimlerine yönelik olarak taşınır ve taşınmaz mal edinir.
·         Üyelerinin mesleksel sorunlarının çözümüne yardımcı olmak üzere ilgili kurumlarla ilişki kurar; üyelerinin haklarının savunulmasına etkinlikle katılır; gerektiğinde, yargı yoluna başvuran üyesine avukat sağlayarak vekâlet ücretini üstlenir.
·         Üyelerinin ve tiyatro sanatçılığı mesleğinin kimliğini ve sosyal güvenliğini geliştirmek amacıyla, bilimsel incelemeler yapar ve yaptırır; yasaların geliştirilmesi için öneriler oluşturur, bu önerileri ilgili kurum ve kuruluşlara iletir, üyelerini temsilen görüşmeler yapar, gelişmelerin kamuoyunca tartışılmasını sağlar.
·         5253 Sayılı dernekler kanununun 12.maddesi hükümlerine uygun olarak sağlanan geliri üyelerine paylaştırmamak , gelir faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartı ile üyelerinin yiyecek,giyecek ve zaruri ihtiyaç maddelerini diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile sandık kurulabilir.Sandığın kurulması ile ilgili tüm işlemleri sandığın çalışma şekillerini dernek yönetim kurulu yürütür.
·         Aynı amaçlı dernekler tarafından kurulacak federasyonun kurucu üyesi olabilir.Yine aynı amaçlı dernekler tarafından kurulmuş bulunan federasyonlara üye olarak katılabilir.
·         Dernek üyelerinin menfaatine uygun olarak kanunların müsaade ettiği ölçüde kooperatif ve vakıf kurar ayrıca gerektiğinde 5253 sayılı kanunun 26.maddesi gereğince mahalli mülkiye amirliğinden izin almak kaydı ile üyelerin istirahitine tahsis edilmek üzere lokal açar ve bu lokalde üyeleri tarafından okunmak üzere tiyatro oyunları ile ilgili dergi,broşür,gazete ve kitap v.s gibi yayınları bulundurur.
·         Üyelerin hastalık,kaza sonucu sakatlık ya da ölüm halleri ile sakatlık, çalışamama ya da yaşlılık nedeni ile sıkıntıya düşmeleri durumlarında tedavi,cenaze harcamaları ya da benzeri maddi desteklerde bulunma amacına yönelik olarak fon oluşturur, var olan fonlardan yararlanmalarına çalışır.
·         Dernek çalışmaları ve üyelerinin sorunlarına ilişkin olarak basın-yayın kuruluşlarında, TV ve her türlü medya kanallarında görüş açıklar.
·         Üyelerinin yeteneklerini geliştirilmelerine yardımcı olmak amacıyla eğitici, öğretici, deneysel kurslar düzenler; kitaplık ve arşiv oluşturur.
·         Kar amacı gütmeksizin, üyelerinin hizmetine sunulmak üzere dinlenme tesisleri ve huzurevleri kurulmasına çaba gösterir. Üyelerinin var olan benzeri kuruluşlardan öncelikli olarak yararlanmaları için ilgili kurumlarla ilişki kurar.
·         Dernekler yasasının sınırları içinde, amacının gerektirdiği her türlü çalışmayı yapar; yine aynı sınırlar içinde her türlü kurum ve kuruluşla işbirliği yapar.  
DERNEĞE ÜYE OLMA
Madde 5 -Fiili ehliyete sahip 18 yaşını bitirmiş, dernek kurma hakkına sahip sürekli veya süreli hak sınırlaması kapsamında olmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Müdürlüğü sanatçı kadrosunda görevli sanatkar memurları ile aynı kadrolardan emekli sanatçılar ve kadro statüsüne bakılmaksızın Şehir Tiyatrosunda en az ‘’2 YIL’’ sanatkar vasfıyla görev yapmış olanlar dramaturglar ‘’ İŞTİSAN” a üye olabilir.
Bu yasal zorunluluğa ek olarak;
·         Bir Şehir Tiyatrosu sanatçısının İŞTİSAN’a üye kabul edilebilmesi için, üyelik başvurusunun, kurumun “sanatkâr-memur” kadrolarında en az 5 sözleşme yılını doldurmuş 4 üyenin imzalı önerisini taşıması da gereklidir.
·         İlk genel kurula kadar, öneri imzaları kurucu üyeler arasından tamamlanır.
·         Üyelik başvurularını, en geç otuz gün içinde, Yönetim Kurulu karara bağlayarak, başvuru sahibine yazılı olarak bildirir.
ÜYELİKTEN AYRILMA
Madde 6 – Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla istifa hakkına sahiptir. İstifalar, Dernek Yönetim Kurulu’na yazılı olarak yapılır. Üyelikten çıkmış olmak, aidat borçlarını sona erdirmez.
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Madde 7 -Dernek tüzüğüne aykırı davranışları saptanarak, Yönetim Kurulu’nun yazılı sevk kararı ile Genel Kurul’a sevk edilenlerin üyelikleri, bu kurulun kararı ile sona erdirilebilir.
Üyelikten çıkarılanların, Genel Kurul’da itiraz hakkı saklıdır. Genel Kurul’un kararı kesindir.
ÜYELİKTEN DÜŞME
Madde 8 -Aşağıdaki durumlarda, üyelik kaydı Yönetim Kurulu tarafından silinir.
·         Üyenin ölmesi halinde,
·         5253 sayılı Dernekler Yasası uyarınca, üyeliğe ilişkin yitirilmesi veya üyeliğe ilişkin yasal engellerin doğması,
·         Üyelik ödentisinin (aidatının), yazılı uyarıya karşın, 90 gün içinde ödenmemesi halinde dernek üyelerinin üyelikleri kendiliğinden sona erer.
·         İlgili kanun ve mevzuat hükümlerine göre, üyenin emeklilik dışında herhangi bir nedenle (kamu hizmetinden) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Müdürlüğündeki -kadro statüsüne bakılmaksızın- “sanatkar”, “sanatkâr-memur” ve “dramaturg” görevinden ayrılması halinde İştisan Üyelikleri ayrıldıkları tarihten itibaren “1 YIL“ daha devam eder.
Üyelikleri sona eren üyelerin üye kayıt defterindeki üyelik kayıtları yönetim kurulunca silinir. Üyelikten çıkarılan, çıkan ve yukarıdaki sebeplerle üyelikten düşen üyelerin üyelik numaraları başka bir üyeye verilemez.
Madde 9 -Dernek üyeliğinden ayrılan, çıkarılan ya da üyeliği düşenlerin dernek tarafından kurulan yardımlaşma sandığı, kooperatif ve benzeri, üyelik ödentisiyle ilgisi bulunmayan kurumlardaki hakkı bu kurumların yönetmeliklerinde saptanan esaslara göre saklı kalır.
FAHRİ ÜYELİK
Madde 10 Fahri üyelik : -Şehir Tiyatrolarına ya da derneğe maddi/manevi yardımda bulunan ve İŞTİSAN’ın amacı doğrultusunda hizmet etmiş kişiler Genel Kurul kararıyla fahri üyeliğe alınabilirler. Fahri üyeler dilerlerse ödenek öderler; oy hakları yoktur; fahri üyelerde, Dernekler Yasasının öngördüğü ikamet şartı aranmaz.
ÜYELİK HAKLARI
Madde 11 -Dernek üyeleri tüzüğün öngördüğü haklara eşit olarak sahiptirler. Her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır. Bu hak hiçbir koşulda devredilemez; üye oy hakkını bizzat kullanır.
DERNEK ORGANLARI
Madde 12 -Derneğin organları şunlardır:
·         Genel Kurul
·         Yönetim Kurulu
·         Denetleme Kurulu
·         Onur Kurulu
Dernek çalışmaları gerektirdiğinde, Yönetim Kurulu kararıyla, çalışma komisyonları kurulabilir.
GENEL KURULUN KURULUŞU
Madde 13 -Genel Kurul derneğe kayıtlı asil üyelerden oluşur.
Üyelerin Genel Kurula katılabilmesi için toplantı tarihinden önce tahakkuk eden aidatları tamamen ödemiş olmaları şarttır, Genel Kurul tüzüğün en yetkili organıdır.
GENEL KURUL TOPLANTILARI
Madde 14 -Genel Kurul, iki yılda bir Ocak ayında olağan toplantı yapar. Olağan toplantı dışında Genel Kurul, Yönetim veya Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.
Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu tarafından çağrılır.
Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan dernek üyelerinden birinin müracaatı üzerine, mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
TOPLANTIYA ÇAĞRI USULÜ
Madde 15 -Yönetim Kurulunun Dernek Tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.
Genel Kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemini belirtmek suretiyle toplantıya çağrılır. Çağrı üyelere dernek merkezine asılacak ilanla, yazı ile gerektiğinde telefonla duyurulur. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.
Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu toplantının en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
 TOPLANTI YERİ
Madde 16 : -Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz. Dernek merkezinin bulunduğu yerden kasıt derneğin yerleşim yeri ( ikametgahı ) olmayıp derneğin faaliyet gösterdiği il sınırları içidir dernek genel kurul toplantılarını faaliyet gösterdiği il sınırları içinde herhangi bir yerde yapabilir.
 TOPLANTI YETER SAYISI
Madde 17 -Genel Kurul, Dernek Tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.
İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
 TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ
Madde 18 -Dernek genel kurul toplantıları, ilanda saat ve yerde yapılır.
Genel Kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantıya girerler.
Tüzüğün 17. Maddesinde belirtilen tam sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı ve görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir.
Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.
TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR
Madde 19 -Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
GENEL KURULUN GÖREVLERİ - YETKİLERİ - OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE BİÇİMLERİ
 GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 20 Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
·         Dernek organlarını seçmek,
·         Dernek tüzüğünü değiştirmek,
·         Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarını görüşmek, Yönetim Kurulunu aklamak,
·         Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,
·         Derneğe gerekli taşınır veya taşınmaz malların satın alınması, ipotek edilmesi veya ipoteğin çözülmesi, malların devredilmesi ve bağışlanması konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
·         Derneğin federasyonlara katılmasına veya ayrılmasına karar vermek,
·         Derneğin uluslararası faaliyette bulunmasına, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara katılmasına veya ayrılmasına karar vermek,
·         Derneğin feshedilmesine karar vermek,
·         Yıllık aidat miktarını tespit etmek,
·         Dernekten çıkarılan üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak,
·         Yardımlaşma sandığı, vakıf, kooperatif ve benzerleri konusunda karar almak, çalışmalar ile ilgili komisyonlar kurmak,
·         Tüzüğün 10 ncu maddesinde sözü edilen şehir tiyatrolarına ya da derneğe maddi ve manevi yardımda bulunan derneğin amacı doğrultusunda hizmet etmiş olan kişilerin fahri üyeliğe alınmalarına karar vermek,
·         Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek,
 OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE BİÇİMLERİ
Madde 21 -Oylar gizli olarak belirlenir. Gizli oylar, Yönetim Kurulu tarafından mühürlenmiş kağıt ve oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş ve içi boş bir kutuya atılması ile toplanan ve oy vermenin bitmesinden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Tüzükte başkaca bir çoğunluk gösterilmemişse, geçerli oyların yarıdan bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış ve kararlaştırılmış olur.  
YÖNETİM KURULUNUN KURULUŞU - GÖREV VE YETKİLERİ -TOPLANTILARI
YÖNETİM KURULUNUN KURULUŞU
Madde 22 -Yönetim Kurulu beş üye asil, beş yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir. Görev süresi iki yıldır. En çok oy alan beş asil ve oy adedine göre beş asil üyeyi takip eden beş üye de yedek olur. Gerek asil, gerek yedek seçimlerde oy sayısında eşitlik olursa, ad çekimi yöntemi ile sıra tanzim edilir. Asil üyelerde boşalma olduğu taktirde, yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 23 Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıdadır.
·         Derneği temsil etmek veya bu konuda kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
·         Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayıp Genel Kurula sunmak,
·         Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden bildirmek,
·         Dernek adına çalıştırılacak personeli atamak, sözleşme yapmak, ücretlerini saptamak, gerektiğinde işine son vermek,
·         Genel Kurulu gerektiğinde olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak,
·         Dernek işleyişine ve özellikle 12. Maddede sözü edilen komisyonların kurulması halinde bu komisyonların işleyişine ilişkin iç yönetmelikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak,
·         Dernek amacını gerçekleştirmek için yine 12. Maddedeki hüküm gereğince gereken konularda komisyonlar kurmak, fonlar oluşturmak,
·         Dernek faaliyetleri ile gelir gider hesaplarına ilişkin beyannameyi Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden düzenlemek,
·         Alınan ve bağışlanan taşınmaz malların tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde 5253 sayılı kanunun 22. Maddesi gereğince listesini ve genel kuruldan aldığı yetkiyle satılan malların tapu kayıtlarındaki dökümanını mahalli mülki idare amirliğine bildirir.
·         Yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ait evrakları toplantıyı takip eden 30 gün içinde Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden bildirir.
·         Her türlü satın alma, satma işlerini yapar.
·         Dernek adına dava açmak, açılacak davalarda husumete ehil olmak,
·         Dernek tüzüğüne aykırı hareket eden üyeyi, hakkında çıkarılma kararı verilme istemi ile Onur Kurulu’na yazılı olarak sevk etmek,
·         Dernek çalışmalarının gerektirdiği durumlarda dernek üyelerini görevlendirme kararı almak ve kişilerin yetkilerini saptamak,
·         Genel Kurulda alınan kararları yürütmek,
·         Dernek adına basına ve kamuoyuna açıklamada bulunma kararı almak,
·         Dernek amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak ve bu doğrultuda alınan kararları uygulamak,
·         Dernek tüzüğünün, yasaların, iç yönetmeliklerin kısaca tüm mevzuatın kendisine verdiği işleri yapmak,
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
Madde 24 -Yönetim Kurulu ilk toplantısına kendi arasından bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Sekreter, bir Sayman seçer. Başkan Yardımcısının, Sekreterin ve Saymanın çalışma alan ve yetkilerini Yönetim Kurulu belirler. Başkan, Yönetim Kurulu adına derneği temsil eder.
Yönetim Kuruluna başkanlık eder ve gerektiğinde dernek adına demeç verir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunuşu ile en az ayda bir kere dernek ikâmetgahında, önceden kararlaştıracağı gün ve saatte çağrısız olarak toplanır.
Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda, Başkanın oyu çoğunluğu sağlamış olur.
Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ve yılda toplam altı toplantıya gelmeyen üye çekilmiş sayılır.
YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI
Madde 25 -Yönetim Kurulu üyesi sayısı, boşalmalar nedeniyle, yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine mahallin Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.
DENETLEME KURULUNUN KURULUŞU VE GÖREVLERİ
Madde 26 -Denetleme Kurulu, dernek üyeleri arasından Genel Kurulca seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi iki yıldır.
En çok oy alan üç üye asil, oy sayısına göre üç asil üyeyi takip eden üç üye de yedek üye olur. Gerek asil, gerek yedek üye seçiminde oy sayısında eşitlik olursa, ad çekme yöntemiyle sıra tanzim edilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu taktirde, yedek üyelerden oy sırasına göre üye alınır. Denetleme Kurulunun görevleri aşağıdadır.
·         Derneğin hesaplarını diledikleri zaman ve altı aylık aralıklarla incelemek ve sonuçlarını Yönetim Kuruluna bildirmek,
·         Kesin hesap durumunu bir raporla Genel Kurula bildirmek,
·         Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırması için gerektiğinde Yönetim Kuruluna başvurmak.
ONUR KURULUNUN KURULUŞU VE GÖREVLERİ
Madde 27 -Onur Kurulu, dernek üyeleri arasından Genel Kurulca seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi iki yıldır.
En çok oy alan üç üye asil, oy adedine göre üç asil üyeyi takip eden üç üye de yedek üye olur. Gerek asil, gerek yedek üye seçiminde oy sayısında eşitlik olursa, ad çekme yöntemiyle sıra tanzim edilir. Asil üyeliklerden boşalma olduğu taktirde, yedek üyelerden oy sırasına göre yedek üye alınır. Onur Kurulunun görevleri aşağıdadır.
·         Yönetim Kurulunun yazılı sevk kararı üzerine, dernek tüzüğüne aykırı hareket eden üyeyi, yazılı veya sözlü savunmasını alarak rapor hazırlayıp Genel Kurul’a sunmak,
·         Dernek Tüzüğüne aykırı hareket eden üyeler hakkında: a) Uyarma, b) Kınama gibi disiplin cezaları vermek.
ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ
Madde 28 -Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetleme Kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, doğum yeri ve tarihleri, meslekçe ikametgâhları, Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden bildirilir.
ŞUBE
Madde 29 -Derneğin tüzüğünün 2.maddesinde belirtildiği gibi derneğin şubesi yoktur.Bu tüzüğe şubelerin nasıl tesis idare ve temsil olunacağı selahiyetlerinin derecesi hakkında hükümler konulmadıkça derneğin hiçbir yerde şubesi açılamaz. Dernek 5253 sayılı dernekler kanunun 24.maddesi gereğince gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacı ile temsilcilik açabilirler. Temsilcilikler dernek genel kurulunda temsil edilemezler. Açılacak temsilciliğin adresi yönetim kurulu kararı ile temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine bir yazı ile bildirilir.
YILLIK AİDAT MİKTARI
Madde 30 -Dernek üyelerinin ödeyecekleri yıllık aidat toplamı 240 TL’ dir. Emekli üyeler için yıllık 120 TL’dir. Üyelik için başvuran ve üyeliği kabul edilenlerden bir defaya mahsus olmak üzere 5 TL giriş aidatı alınır. Aidat miktarı genel kurulca değiştirilebilir. Aidat toplu olarak veya taksitler halinde ödenebilir.
DERNEĞİN GELİRLERİ
Madde 31 -Derneğin gelir kaynakları aşağıdadır.
·         Üye aidatları,
·         Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
·         Bağış ve yardımlar,
·         Banka faizleri,
·         Dernekçe yazılan yayınlardan, düzenlenen piyango, balo, eğlence, temsil ve konserlerden, yarışma ve festivallerden elde edilen gelirler,
·         Dinlenme yeri, kitaplık, lokal ve tesislerin işletme gelirleri,
·         Yardım toplama hakkında mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak yardım ve bağışlar,
·         Dernek amacını gerçekleştirmek için tüzüğün gerektirdiği her türlü çalışmalardan elde edilecek gelirler,
·         Dernek yabancı ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya benzeri kuruluşlardan yardım alabilir.Ancak derneğin yurt dışından yardım alabilmesi için 5253 sayılı kanunun 21.maddesi gereğince yönetim kurulu tarafından mahalli mülki amirliğine önceden bildirimde bulunması ve alınacak yardımın bankalar aracılığı ile alınması zorunludur.
 YARDIM KABUL EDİLEMEYECEK KURULUŞLAR
Madde 32 -Dernek siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan herhangi bir suretle maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara maddi yardımda bulunamaz.
DERNEK DEFTER VE KAYITLARI
Madde 33 -Dernek aşağıdaki defterleri tutar:
·         Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgiler giriş ve çıkış tarihleri bu deftere yazılır.
·         Karar Defteri: Yönetim Kurulunun kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı Başkan ve üyelerce imzalanır.
·         Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evrak, tarih ve numara sırası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.
·         İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli bir şekilde bu deftere yazılır.
·         Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri: Bütçe, kesin hesap ve bilanço bu deftere işlenir.
·         Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşlar bu deftere işlenir.
·         Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin sıra numarası ile kaydedildiği defterdir.
Bu defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur. Demirbaş Defteri ve Alındı Belgesi Kayıt Defteri tutulması zorunluluğu yoktur. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü defteri tutabilir, dosyalar tanzim edebilir.
Yönetim Kurulu bu defterlerin usulüne uygun tutulmasından sorumludur.
GELİR VE GİDERLERDE USÜL
Madde 34 – Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre gider pusulası düzenlenir. Bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için Ek-13’te yer alan Gider Makbuzu veya banka dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.
Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ek-14’te yer alan Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ek-15’te yer alan Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.
Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde, dernekler tarafından bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.
Bastırılan belgelerin adedi ile seri ve sıra numaralarının, onbeş gün içinde basımevleri tarafından mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludur.
DERNEK PARASININ SAKLANMASI
Madde 35 -Derneğin para veya para hükmündeki evrakı dernek ikametgâhındaki kasa veya kasa gibi mahfuz bir yerde saklanır. Ancak bu yerde saklanacak nakdi para miktarı 100 TL’sını geçemez. Derneğin bu miktarı aşan nakit parası, Yönetim Kurulunca kararlaştırılacak ve dernek adına açılacak bir banka hesabına yatırılır.
100 TL’sını aşan tüm harcamalar veya bankadan para çekme işlemi Başkan, Başkan Yardımcısı ve Sayman’ın ortak imzası ile olur.
100 TL’sını aşmayan harcamalar sekreter veya sayman tarafından tek imza ile harcama belgesi karşılığında yapılabilir.
Kasada bulundurulacak miktar Genel Kurulca değiştirilebilir.
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 36 -Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi Genel Kurula aittir.
Olağan ve olağanüstü toplantı gündemine konulmak, yeterli bir süre önce değişiklik önerilerini yazılı olarak üyelere bildirmek şartıyla tüzük değiştirilebilir. Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu, toplantıya katılan üyelerin üçte ikisidir.
 MADDE 37 -Dernek adına bildiri beyanname ve benzeri gibi yayınları yayınlamak dernek yönetim kurulu kararına bağlıdır. Yönetim kurulunca böyle bir kararın alınması halinde mevcut kanun ve ilgili mevzuatta yer alan zorunlulukların yerine getirilmesi şarttır. Bu husus yönetim kurulu sorumluluğundadır.
Madde 38 -Dernek her yılın sonunda dernek faaliyetleri ile gelir giderlere ilişkin hususlar hakkında hazırlayacağı beyannameyi 5253 sayılı kanunun 19. maddesi gereğince nisan ayına kadar mahalli mülki idare amirliğine vermek zorundadır. Bu hususu yönetim kurulu yerine getirir.
Madde 39 -Dernek olağan genel kurulu toplantısını tüzüğünde belirtilen süreyi geçirmeden ve mahalli mülkiye amirliğinin ihtarına mahal bırakmadan yapmak zorundadır. Bu da yönetim kurulunun sorumluluğundadır.
Madde 40 -Derneğin iç denetim şekilleri: Yönetim kurulunun çalışmalarını tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini defter hesap ve kayıtların mevcut mevzuat ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını denetim kurulu tetkik eder ve inceler. Bununla beraber dernek amacının gerçekleştirilmesine ilişkin olarak belirlenmiş organların, yan kuruluşların, görevlilerin görevlerinin yetki ve sorumluluklarının düzenlenmesi, eş yürütümü bir araya gelmiş üyeler arasında oluşan görüş birliğinin sürdürülmesi, dayanışmanın güçlendirilmesi, belirlenen çalışma planının ve bütçeyle ilgili uygulamanın en iyi şekilde gerçekleştirilmesi, ayrıca dernek gelirlerinin toplanmasında uygulanacak biçim ve yollar üzerine kurallar konulması, etkinlik özellikleri sosyal yardımlar ve benzeri gibi ilişkin konularda uzman elemanların raporlarına dayanılarak objektif ölçüler ve değerler getirilmesi ve bunların uygulanması ve ilgili görülen tüm kuralların çözümü için genel kuruldan geçirilmek sureti ile yönetmelikler ve yönergeler yayınlamak biçimiyle sağlanır.
Madde 41 - Dernek yönetim ve denetim kurulu üyelerine 5253 sayılı dernekler kanununun 13 üncü maddesi gereğince ücret verilebilir.Verilecek ücret ile her türlü ödenek yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit edilir.Yönetim ve denetim kurullarında görev alan kamu görevlilerine yönetim ve denetim kurulu asil üyeleri dışındaki üyelere ücret huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenmez.
 DERNEĞİN FESHİ
Madde 42 -Dernek Genel Kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel Kurulun, derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından kanuni süre içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir.
FESİH SONUNDA MALLARIN TASFİYESİ
Madde 43 -Derneğin feshine karar veren Genel Kurul, dernek mallarının tasfiyesi için üç kişilik bir kurul seçer.
Bu kurul dernek mallarının alacak ve borçlarını saptar. Alacaklarını alıp borçlarını öder.
Derneğin feshine karar veren Genel Kurul, derneğin mallarını “tasfiye tarihinde” Şehir Tiyatrolarında aynı amaçla kurulmuş bir dernek varsa ona, yoksa TİYATRO OYUNCULARI DERNEĞİ’ne devreder.
Madde 44 - İnfisah : Dernek kuruluş amacını ve şartlarını kaybettiği veya hali açmadığı veya istenilen yeter sayısının bulunamaması sebebi ile iki olağan genel kurul toplantısını yapamadığı veya acz içinde olması sebebi ile borçlarını ödeyemediği hallerde kendiliğinden infisah etmiş sayılır.Bu gibi hallerde infisah halinin tespiti ilgililerin isteği üzerine mahalli sulh hakimliğince yapılır.Derneğin genel kurul kararı ile feshi veya kendiliğinden dağılması hallerinde derneğin kalan aynı ve nakti malları 43.madde gereğince varsa şehir tiyatrolarında aynı amaçla kurulmuş bir derneğe yoksa tiyatro oyuncuları derneğine devredilir.Derneğin mahkeme tarafından feshedilmesi halinde 5253 sayılı kanunun 15.maddesi gereğince derneğin amacına en yakın ve en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Madde 45 - Yasaklara uyma sorumluluğu : Dernek yönetim kurulu 5253 sayılı dernekler kanunu ile 4721 sayılı Türk medeni kanununda belirtilen yasaklara uymak ve izne bağlı faaliyetler için mahalli mülki idare amirliğinden izin almak zorundadır. Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde tereddüde düşülecek tüm konularda , dernek organları arasında doğacak ihtilaflarda tüzüğün bazı maddelerinin uygulanmasında yönetim kurulunca kararlaştırılacak konularda meydana gelebilecek zorluklarda başta 5253 sayılı dernekler kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun derneklerle ilgili maddeleri olmak üzere diğer kanun yönetmelik genelge ve derneklerle ilgili birimlerden istifade edilerek dernek işlerinin aksatılmadan yürütülmesi dernek yönetim kurulunca sağlanır.
DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ
Madde 46 – Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerinin yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sanatçıları Derneği’nin 07 Şubat 2017 tarihinde yapılan nisapsız olağan genel kurul toplantısında Dernek tüzüğünün 30. maddesinde tadilat yapılmış, 7, 18, 23, 26, 27, 28, 33, 36, 41, 42. Maddeler Dernekler kanununa göre değiştirilmiş, tüzük yeniden yazılmış ve yönetim kurulunca imzalatılmıştır.
 
Sevinç Erbulak     Selçuk Yüksel    Cengiz Tangör      Caner Çandarlı    Ceren Hacımuratoğlu
Başkan                       2.Başkan               Sekreter                Veznedar                     Muhasip