HUKUK-SANAT BULUŞMASI İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

HUKUK-SANAT BULUŞMASI İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

HUKUK-SANAT BULUŞMASI
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ, TİYATRO PLATFORMU, SANATÇILAR GİRİŞİMİ, TOBAV İŞBİRLİĞİ PROTOKOL METNİ

“HUKUK - SANAT BULUŞMASI”
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Sanat, toplumdan bağımsız olarak düşünülemez. Toplumu çağdaşlığa taşıyan iki kanadı vardır; bilim ve sanat. Sanatın olmadığı yerde hukuk, statükonun hukuku olur. Sanatın ve sanatçının önündeki bütün yasal ve yasaların uygulanmasından ...kaynaklanan engeller kaldırılmalıdır ki, hukuk kuralları özgürlükçü bir düşünceyle yorumlanabilsin ve böylece toplum kanatlanıp uçabilsin. 
İnsanlar yeni şeyler söylemek istediğinde, sanatçı onu tuvale, mermere ya da söze nakşeder. Sanatçının görevi gerçekliği yansıtmak, yorumlamak ve değiştirmektir. Hukukun görevi de bir anlamda gerçekliği bulmak ve yorumlamaktır. Sanatta kişisel ya da kollektif bir üretim ve yaratıcılık, hukukta ise bu üretim ve yaratıcılığı koruma, bu üretim ve yaratıcılığın yerelden evrensele varışının koşullarını düzenleme vardır. 
Bu nedenlerle Türkiye Barolar Birliği ile Sanatçılar Girişimi, Tiyatro Platformu, Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı (TOBAV) arasında bu protokol imzalanmıştır. 
Karşılıklı işbirliği çerçevesinde; “hukuk - sanat elele” anlayışı, sanatın özgür ortamda icra edilebileceği bilinci ile sanata ve sanatçıya hukuki destek sağlamak, yaşanabilir hukuk devleti ve evrensel hukuk ilkelerinin uygulandığı bir ortamın oluşması için; “sanat”ı ilgilendiren mevzuatın, hukuki düzenlemelerin bilimsel olarak takibi, değerlendirilmesi, uygulamadaki sonuçlarının tespiti, hazırlanacak hukuki metinlerin yasalaştırma çabaları, “sanat mevzuatının” denkleştirme çalışmaları ile yasal düzenlemelerin mahiyetleri ve sonuçları hakkında kamuoyunun, yürütme, yargı ve yasama organlarının bilgilendirilmesi amaçlarıyla aşağıdaki şartlarda hazırlanmıştır.

1- İşbu protokol kapsamında; taraflar, amaçları gerçekleştirmeye yönelik öncelikle “sanat mevzuatı” tespiti ile mevzuatı denkleştirme çalışmaları yapılarak, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği kurarak eksiklikleri tespit etmeye yönelik araştırma yapacak; mevzuattaki eksiklikler ve uygulamadaki aksaklıkların tespitinden sonra; ilgili kurum ve kuruluşlar, akademisyenlerin de katkıları ile yasa öneri ve teklifleri hazırlanacaktır. Hazırlanacak olan yasa öneri ve tekliflerinin yasalaşması için ilgili kurum veya kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunulacak, uygulamadaki aksaklıkların giderilmesi için ortak çalışmalar yapılacaktır.

2- Birinci madde çerçevesinde ve uygulamadaki aksaklıkların giderilebilmesi için Türkiye Barolar Birliği; Sanatçılar Girişimi, Tiyatro Platformu ve TOBAV’a hukuki destekte bulunacaktır.

3- İşbu protokol kapsamında, taraflar amaçları gerçekleştirmeye yönelik eğitim seminerleri, konferanslar, sempozyumlar, kongreler, paneller, açık ve kapalı toplantılar düzenlemek, yazılı ve görsel çalışmalarda bulunmak, kitap, dergi ve gazete ve sair her türlü basılı eser çıkartmak, çalışma konusu ile ilgili olarak gerekli görülen sayıda alt kurul, komisyon ve sair organ oluşturmak iç ve alt mevzuat düzenlemek için gerekli çalışmaları yürütecektir. 

4- İşbu protokol imzalanma tarihinden itibaren 12 ay süre ile geçerlidir. Taraflardan herhangi biri, protokolü 45 gün önceden haber vermek kaydıyla yürürlükten kaldırabilir. Protokolün süresinin tamamlanmasından 15 gün önceye kadar taraflardan yazılı olarak yürürlükten kaldırma talebi gelmez ise protokol aynı koşullarla 12 ay süre ile daha yürürlükte kalır.

5- İşbu protokol kapsamında Sanatçılar Girişimi, Tiyatro Platformu ve TOBAV; Türkiye Barolar Birliği’nin protokol kapsamındaki tüm faaliyetlerinin tanıtımını ve duyurusunu yapacaktır.

6- Taraflar karşılıklı olarak anlaşmak kaydı ile protokole yeni maddeler ekleyebilir veya mevcut veya eklenmiş maddeleri kaldırabilir.

7- Bu protokol 20.01.2014 tarihinde imzalanmıştır.

Türkiye Barolar Birliği Sanatçılar Girişimi Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu Ataol Behramoğlu

Tiyatro Platformu TOBAV Ragıp Yavuz Tamer Levent